NL | EN
Voorwaarden Verkoper
Tennesseedreef 18-20 3565 CJ UTRECHT
receptie@veilinghuispeerdeman.nl 030-2610485

Algemene voorwaarden Verkoper Veilinghuis Peerdeman Utrecht

Artikel 1
De verkoper (inzender) geeft aan de veilinghouder opdracht de door hem ingezonden en door de veilinghouder in ontvangst genomen roerende goederen te onderzoeken, te taxeren en op een veiling te verkopen. De ontvangst van goederen verplicht de veilinghouder niet deze te verkopen of in veiling te brengen, indien de veilinghouder de goederen niet wenst te verkopen of in veiling te brengen zal hij dit binnen vier weken aan de verkoper mededelen. De veilinghouder heeft het recht te bepalen in welke van zijn veilingen een roerend goed zal worden verkocht.

Artikel 2
In geval van verkoop bedraagt de aan de veilinghouder verschuldigde commissie een van te voren overeengekomen percentage van de som waarvoor is verkocht.

Artikel 3
Het opnemen van goederen in een veiling of uitsluiting daarvan, evenals enige mededeling met betrekking tot een goed in de veilingcatalogus of in een brochure van komende verkopingen, staat uitsluitend ter beoordeling van de veilinghouder, die gerechtigd is deskundigen te raadplegen zonder met betrekking daartoe enige verantwoordelijkheid te aanvaarden evenmin als met betrekking tot gegeven adviezen betreffende goederen of de verkoop daarvan. De verkoper vrijwaart de veilinghouder volledig tegen iedere aanspraak met betrekking tot of in verband met de goederen en de verkoop daarvan.

Artikel 4
De verkoper machtigt de veilinghouder alle goederen dan wel enkele stuks te verkopen onder door de veilinghouder vast te stellen veilingvoorwaarden. De verkoper kan in overleg met de veilinghouder een minimumprijs stellen doch niet op zijn eigen inzending (laten) bieden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij een minimumprijs (Reserve) geldt een Auctioneer’s descretion, hierbij is de veilingmeester gerechtigd een gelimiteerd object af te slaan met een marge van 10%.

Artikel 5
De verkoper verklaart ermee in te stemmen dat de veilinghouder zich in zijn verkoopvoorwaarden bereid heeft verklaard om geveilde goederen tegen gelijktijdige restitutie van koopprijs en opgeld terug te nemen, indien de koper binnen een periode van drie weken na de verkoop ten genoegen van de veilinghouder bewijst dat het geveilde zulke ernstige verborgen gebreken vertoont of de verstrekte omschrijving zodanig onjuist is, dat indien deze gebreken of de juiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van de verkoop bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben. Verkoper machtigt onherroepelijk de veilinghouder bij naar het uitsluitend oordeel van de veilinghouder van toepassing zijn van die omstandigheden, de koop ongedaan te maken tegen restitutie van koopprijs en opgeld. Door het ontbinden van de koop geldt het goed of de goederen als onverkocht in de zin van artikel 7 van deze voorwaarden.

Artikel 6
De veilinghouder betaalt aan de verkoper de opbrengst van de verkoop verminderd met alle te zijnen laste komende kosten, zoals transportkosten, restauratiekosten, commissies, keurkosten, eventuele verzekeringskosten en eventuele van te voren afgesproken overige kosten, mits hij de koopsom volledig heeft ontvangen van de koper en door de koper geen beroep op ontbinding van de verkoop is gedaan in de zin van artikel 5 van deze voorwaarden, welk beroep op ontbinding door de veilinghouder is erkend, dan wel geen ontbinding van de verkoop in de zin van artikel 7 van deze voorwaarden heeft plaatsgevonden.

Betaling vindt gewoonlijk plaats binnen 30 dagen na de verkoping, tenzij een bericht als bedoeld in artikel 5 van deze voorwaarden van de koper is ontvangen of een ontbinding van de verkoop in de zin van artikel 7 van deze voorwaarden heeft plaatsgevonden.

De veilinghouder is gerechtigd om, nadat bij in kracht van gewijsde gegaan gerechtelijk vonnis een verkoop van goederen van verkoper is ontbonden, de aan verkoper betaalde koopsom terug te vorderen, alsmede alle overige ten gevolge van deze gerechtelijke ontbinding door de veilinghouder geleden schade, waaronder ook gerechtelijke kosten en interessen, van verkoper te vorderen, voorzover deze gerechtelijke ontbinding van een verkoop te wijten is aan onjuiste mededelingen of opgaven van verkoper of overig aan verkoper te wijten handelen of nalaten, één en ander naar het uitsluitend oordeel van de veilinghouder.

Artikel 7
De veilinghouder is onherroepelijk gemachtigd onverkochte goederen bij een volgende veiling opnieuw te verkopen. Tevens is de veilinghouder onherroepelijk gemachtigd na verkoop bij overschrijding van de betalingstermijn door de koper, de koop te beschouwen als van rechtswege te zijn ontbonden, met het recht van de veilinghouder de goederen van deze ontbonden verkoop te beschouwen als onverkochte goederen, die bij een volgende veiling opnieuw kunnen worden verkocht.

Als verkoopprijs op basis waarvan met de verkoper zal worden afgerekend in de zin van artikel 6 van deze voorwaarden, geldt de prijs gerealiseerd in de verkoop in herveiling in de zin van dit artikel. Op de verkoop in herveiling is het gestelde in deze ontvangstvoorwaarden weer geheel van toepassing. De verkoper erkent uitdrukkelijk het recht van de veilinghouder om zijn schade en kosten op de koper die de betalingstermijn overschreden heeft te verhalen. Tevens erkent de verkoper het recht van de veilinghouder om naar zijn eigen keuze nakoming te vorderen van de koper die een betalingstermijn overschrijdt, dan wel over te gaan tot ontbinding van de koop, dan wel eerst nakoming te vorderen van de koper om vervolgens, indien deze vordering niet slaagt, alsnog tot ontbinding van de koop in de zin van dit artikel over te gaan.

Artikel 8
8.1 De verkoper is gerechtigd een ontvangstbewijs te vorderen voor de door de veilinghouder in ontvangst genomen goederen. 
8.2 Alle door de veilinghouder in ontvangst genomen goederen zijn verzekerd voor een naar het uitsluitend oordeel van de veilinghouder passende waarde tegen brand, diefstal, vermissing en beschadiging zolang zij zich in zijn veilinggebouw of in een andere door hem gekozen opslagplaats bevinden.
8.3 De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan aan schilderijlijsten, overige omlijstingen en al wat daarvan deel uitmaakt zoals glasplaten, passe-partouts etc., behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de veilinghouder en/of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden.
8.4 In geen geval is de veilinghouder aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, vermogens- en/of indirecte schade.
8.5 De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand overkomen in of nabij de gebouwen of terreinen waar gelegenheid is tot inbreng, opslag of bezichtiging, waar de veiling plaats heeft of waar de verkochte goederen worden afgehaald, behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de veilinghouder en/of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden en/of behoudens voor zover door een verzekering van de veilinghouder gedekt. 
8.6 Het betreden van de gebouwen of terreinen geschiedt op eigen risico.

Artikel 9
De veilinghouder is gerechtigd maatregelen te treffen voor opslag bij derden van ingezonden of afgegeven goederen.

Artikel 10
Instructies voor de bestemming van gebruikt verpakkingsmateriaal dienen binnen zeven dagen na ontvangst van de goederen te worden gegeven daar dit anders bij gebrek aan opslagruimte zal moeten worden vernietigd.

Artikel 11
Goederen welke aan de veilinghouder zijn gezonden of afgegeven en niet door de veilinghouder ter verkoop worden aangenomen en bewaard, zullen geheel voor rekening en risico van de afzender op diens kosten aan hem worden teruggezonden.

Artikel 12
Indien een goed eenmaal ter veiling is aangeboden kan het niet worden teruggenomen dan na betaling van 30% of minder naar het uitsluitend oordeel van de veilinghouder van de overeengekomen minimumprijs of, indien geen minimumprijs is overeengekomen, van de prijs waarvoor de veilinghouder het goed taxeert, verhoogd met alle eventuele gemaakte kosten. Indien de verkoper niet tevreden is met deze taxatie kan hij hertaxatie, voor zijn kosten, doen plaats hebben door drie op het gebied van het goed beëdigde taxateurs of makelaars waarvan één benoemd wordt door de veilinghouder, één door de verkoper en de derde door de twee reeds benoemde taxateurs. Bij afwijkende waarde na hertaxatie zal deze afwijkende waarde van toepassing zijn voor dit artikel.

Artikel 13
Indien de veilinghouder opdracht krijgt een woning totaal te ontruimen behoudt hij zich het recht voor goederen van ontruiming uit te sluiten en tevens die goederen die zijns inziens niet geschikt zijn voor de veiling te vernietigen of af te voeren, of eventueel op andere wijze te gelde te maken.

Artikel 14
Afwijking van de ontvangstvoorwaarden is alleen mogelijk indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk door de veilinghouder aanvaard.
Veilinghuis Peerdeman B.V.
Tennesseedreef 18-20
3565 CJ UTRECHT
The Netherlands
Telefoon: +31(0)302610485
receptie@veilinghuispeerdeman.nl

Kamer van Koophandel: 58086854
BTW-nummer: NL852867815B01

ING BANK:
NL61INGB0003522641